بررسی تاثیر ویژگی های پلتفرم های کالای دست دوم بر قصد و نیات وفاداری به برند با نقش میانجی رضایت مشتری (مورد مطالعه پلتفرم دیوار و شیپور در ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،گروه مدیریت ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

2 استادیار ،گروه اقتصاد بازرگانی،واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تاثیر ویژگی‎های پلتفرم‎های کالای دست دوم بر قصد و نیات وفاداری به برند با نقش میانجی رضایت مشتری (مورد مطالعه پلتفرم دیوار و شیپور در ایران) می‌باشد. پژوهش حاضر از حیث هدف از نوع تحقیقات توسعه‌ای و کاربردی و از نظر روش پژوهش، از دسته پژوهش‌های توصیفی- همبستگی و مبتنی بر مدل‌سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش حاضر فروشندگان کالاهای دست دوم در پلتفرم‌های دیوار و شیپور و با توجه به تعداد زیاد جامعه تعداد 5 هزار نفر به عنوان جامعه پژوهش در نظر گرفته شد و براساس جدول مورگان تعداد 357 نفر و به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری در پژوهش حاضر پرسشنامه آبس و همکاران (2020) می باشد. به منظور تحلیل داده ها از تکنیک معادلات ساختاری از نرم افزار آماری Spss و pls استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که سهولت استفاده بر قصد و نیات وفاداری به برند با نقش میانجی رضایت مشتری تأثیر مثبت و غیر مستقیمی دارد سودمندی درک شده بر قصد و نیات وفاداری به برند با نقش میانجی رضایت مشتری تأثیر مثبت و غیر مستقیم دارد و جنبه سرگرمی بر قصد و نیات وفاداری به برند با نقش میانجی رضایت مشتری تأثیر مثبت و غیر مستقیم دارد و حس تعلق به جامعه برای یک جامعه بر قصد و نیات وفاداری به برند با نقش میانجی رضایت مشتری تأثیر مثبت و غیر مستقیم دارد و اعتبار فروشنده بر قصد و نیات وفاداری به برند با نقش میانجی رضایت مشتری تاثیر مثبت و غیر مستقیم دارد و شناخت شخص ثالث بر قصد و نیات وفاداری به برند با نقش میانجی رضایت مشتری تاثیر مثبت و غیرمستقیم دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of the characteristics of second-hand product platforms on the intention of brand loyalty with the mediating role of customer satisfaction

نویسندگان [English]

  • ayeh mirzaee Azandariani 1
  • Kiumars Arya 2
1 Master student of Business Management, Department of Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Commercial Economics, Roodehen Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effect of the characteristics of second-hand product platforms on brand loyalty intentions with the mediating role of customer satisfaction (studied wall and trunk platform in Iran). The purpose of this research is developmental and applied research and in terms of research method, it is a descriptive-correlational research based on structural equation modeling. The statistical population of the present study was the sellers of second-hand goods in wall and trumpet platforms, and due to the large number of population, 5,000 people were considered as the research population. Research were selected. The collection tool in the present study is the Abs et al. (2020) questionnaire. In order to analyze the data, the structural equation technique of Spss and pls statistical software was used. Findings showed that ease of use has a positive and indirect effect on brand loyalty intent with a mediating role of customer satisfaction. Perceived usefulness has a positive and indirect effect on brand loyalty intent with a mediating role and entertainment aspect. It has a positive and indirect effect on the intention and loyalty of the brand with the mediating role of customer satisfaction and the sense of belonging to the community for a society has a positive and indirect effect on the intention of brand loyalty with the mediating role of customer satisfaction. Brand loyalty intentions with a mediating role of customer satisfaction have a positive and indirect effect, and third party recognition has a positive and indirect effect on brand intention and loyalty intentions with a mediating role of customer satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collaborative online redistribution platforms
  • second-hand goods
  • Brand Loyalty
  • Customer Satisfaction
  • تاریخ دریافت: 11 آبان 1400
  • تاریخ بازنگری: 19 دی 1400
  • تاریخ پذیرش: 10 اسفند 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 10 اسفند 1400