بررسی تاثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر وفاداری به برند با نقش میانجی اعتماد و ارزش ویژه برند (مورد مطالعه: شعب بانک ملت اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی،گروه مدیریت ، موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد، فولاد شهر، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت دولتی،واحد سیرجان،دانشگاه آزاد اسلامی،سیرجان،ایران

3 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی،واحد قوچان،پیام نور،قوچان ،ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر وفاداری به برند با نقش میانجی اعتماد و ارزش ویژه برند در شعب بانک ملت اصفهان است.روش تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی بوده و بر حسب روش تحقیقی همبستگی است که با بکارگیری ابزار پرسشنامه و روش پیمایشی داده‌های مورد نیاز جمع‌آوری شده است. جامعه آماری این پژوهش، مراجعین شعب بانک ملت اصفهان می باشد و از روش نمونه گیری به روش تصادفی ساده استفاده گردیده و تعداد 384 نمونه قابل قبول جمع‌آوری گردید. ابزار جمع‌آوری داده‌ها چهار پرسشنامة بازار یابی رسانه های اجتماعی 11سوالی،اعتماد به برند10سوالی،ارزش ویژه‌ی برند16 سوالی و وفاداری به برند 15 استفاده شد.تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری ونرم افزارPLS انجام شده و نتایج پژوهش نشان می دهد که بازاریابی رسانه های اجتماعی بر وفاداری به برند با نقش میانجی اعتماد و ارزش ویژه برند تاثیر دارد. یعنی اگر بانک برای ایجاد محتوا در فضای مجازی تلاش کند و به واسطه آن بتوانند توجه مخاطبین را در آن پلتفرم‌ها جلب و خوانندگان را تشویق به اشتراک‌گذاری آن در بین رسانه‌های اجتماعی کنند،در نتیجه وفاداری مشتریان بانک بهبود می یابد. بانک ازطریق فضای مجازی تبلیغات خودرا گسترش دهد توجه مخاطبین را جلب کند،در نتیجه اعتماد به برند بهبود می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of social media marketing on brand loyalty with the mediating role of trust and brand equity(Case study: Bank Mellat Isfahan branches)

نویسندگان [English]

 • Zahra Yazdani Kachuei 1
 • mehdi korhani 2
 • Asghar kosari 3
1 M.Sc. in Business Management, Department of Management, Steel Industrial Higher Education Institute, Fooladshahr, Iran
2 M.Sc., Department of Public Administration, Sirjan Branch, Islamic Azad University, Sirjan, Iran
3 M.Sc., Department of Business Management, Quchan Branch, Payame Noor, Quchan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effect of social media marketing on brand loyalty with the mediating role of trust and brand equity in Bank Mellat branches in Isfahan. Questionnaire and survey method The required data have been collected. The statistical population of this study is the clients of Bank Mellat branches in Isfahan and simple random sampling method was used and 384 acceptable samples were collected. Data collection tools were four questionnaires: social media marketing 11 questions, brand trust 10 questions, brand equity 16 questions and brand loyalty 15. Data analysis was performed using structural equation modeling and PLS software and the research results show that Social media marketing affects brand loyalty by mediating trust and brand equity. This means that if the bank strives to create content in cyberspace and through which they can attract the attention of the audience on those platforms and encourage readers to share it on social media, the loyalty of the bank's customers will improve. The bank expands its advertising through cyberspace to attract the attention of the audience, thus improving brand trust.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social Media Marketing
 • Brand Loyalty
 • Brand Trust
 • brand equity
 • تاریخ دریافت: 16 آذر 1400
 • تاریخ بازنگری: 10 بهمن 1400
 • تاریخ پذیرش: 14 اسفند 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 14 اسفند 1400