تاثیر مدیریت سود و استراتژی‌های تجاری بر ریسک ورشکستگی شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد ،رشته حسابداری،واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی ، تنکابن، ایران.

2 استادیار، گروه حسابداری،واحد تنکابن،دانشگاه آزاد اسلامی،تنکابن،ایران

چکیده

مدل های پیش بینی ورشکستگی یکی از فنون ابزارهای پیش بینی وضعیت آتی شرکتهاست که احتمال وقوع ورشکستگی را با ترکیب گروهی از نسبتهای مالی تخمین می‌زنند.هشدار اولیه از احتمال ورشکستگی، مدیریت و سرمایه گذاران را قادر می سازد تا دست به اقدام پیش گیرانه بزنندو فرصت های مطلوب سرمایه گذاری را از فرصتهای نامطلوب تشخیص دهند.
هدف تحقیق حاضر سنجش تاثیر مدیریت سود و استراتژی‌های تجاری بر ریسک ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است.به این منظور تعداد 114 شرکت در طی دوره زمانی 1398- 1391 از طریق روش سیستماتیک بعنوان حجم نمونه تحقیق انتخاب گردید.روش تحقیق توصیفی-پیمایشی است.برای تخمین مدل‌ رگرسیونی با داده‌های تابلویی و برای تجزیه و تحلیل از رگرسیون چندگانه به روش پانل-دیتا استفاده شده است.نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که مدیریت سود بر ریسک ورشکستگی تاثیر مثبت و معنادار دارد.استراتژی تجاری هزینه بر ریسک ورشکستگی تاثیر منفی و معنادار دارد.استراتژی تجاری بر ریسک ورشکستگی تاثیر منفی و معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Profit Management and Business Strategies on Corporate Bankruptcy Risk

نویسندگان [English]

  • Morteza Kiei 1
  • Mahmoud Samadi Largan 2
1 M.Sc., Accounting, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Accounting, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
چکیده [English]

Bankruptcy forecasting models are one of the techniques of forecasting the future situation of companies that estimate the probability of bankruptcy by combining a group of financial ratios.
Early warning of bankruptcy enables management and investors to take precautionary measures and distinguish favorable investment opportunities from unfavorable ones.The purpose of this study was to assess the impact of earnings management and business strategies on bankruptcy risk in companies listed on the Tehran Stock Exchange.For this purpose, 114 companies during the period 1391-1391 through a systematic method were selected as the sample size of the research. The research method is descriptive-survey.Multiple regression using panel-data method has been used to estimate the regression model with panel data and for analysis.The results of the study showed that profit management has a positive and significant effect on bankruptcy risk. Cost business strategy has a negative and significant effect on bankruptcy risk.Business strategy has a significant negative impact on bankruptcy risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Profit Management
  • Business Strategies
  • Bankruptcy Risk
  • business companies
  • تاریخ دریافت: 13 دی 1400
  • تاریخ بازنگری: 04 اسفند 1400
  • تاریخ پذیرش: 18 اسفند 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 27 اسفند 1400