اعضای هیات تحریریه

سردبیر

پروفسور آذر کفاش پور

دکتری مدیریت استراتژیک استاد تمام ،گروه آموزشی مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی ،دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

kafashpor.profcms.um.ac.ir/
kafashporum.ac.ir
0000-0003-3539-855X

دبیر تخصصی

دکتر محمد هادی عسگری

دکترای مدیریت بازرگانی ،بازاریابی بین الملل استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن ،ایران . نائب رئیس انجمن مدیریت کسب کار ایران

dr_mh_asgariyahoo.com

مدیر مسئول

دکتر مهدی خداپرست

دکترای مدیریت منابع انسانی مدیرعامل موسسه مدیریت فکر نو اندیش ،و عضو انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران

mahdikhodaparast.bgmail.com
0000-0001-7144-9196

اعضای هیات تحریریه

پروفسور آذر کفاش پور

دکتری مدیریت استراتژیک استاد تمام ،گروه آموزشی مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی ،دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

kafashpor.profcms.um.ac.ir/
kafashporum.ac.ir
0000-0003-3539-855X


kafashpor.profcms.um.ac.ir/

دکتر محمد طالقانی

دکترای مدیریت صنعتی دانشیار گروه مدیریت صنعتی ،دانشگاه ازاد اسلامی واحد رشت ،رشت ، ایران

taleghaniiaurasht.ac.ir
0000-0001-6086-348X

مشاور آماری

سید جواد مرتضوی امیری

دکترای آمار استاد یار گروه امار ریاضی ، دانشگاه ازاد واحد چالوس ، ایران

jmortazavi.amiriiauc.ac.ir

ویراستار

جواد مهربان

دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران

javad.mehraban93gmail.com