اعضای هیات تحریریه

دبیر تخصصی

دکتر محمد هادی عسگری

دکترای مدیریت بازرگانی ،بازاریابی بین الملل استادیار گروه مدیریت بازرگانی،واحد تنکابن ، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن ،ایران . رئیس انجمن مدیریت کسب کار ایران

dr_mh_asgariyahoo.com
0000-0002-7652-2513

h-index: 8  

https://scholar.google.com/citations?user=fcZPI2IAAAAJ&hl=en&authuser=6