اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

پروفسور آذر کفاش پور

دکتری مدیریت استراتژیک استاد تمام ،گروه آموزشی مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی ،دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

kafashpor.profcms.um.ac.ir/
kafashporum.ac.ir
0000-0003-3539-855X

h-index: 5  

kafashpor.profcms.um.ac.ir/

https://scholar.google.com/citations?user=YdIpwYgAAAAJ&hl=en