اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر ابوالفضل دانایی

مدیریت رسانه دانشیار، گروه مدیریت ،واحد سمنان ،دانشگاه ازاد اسلامی ،سمنان ، ایران

www.semnaniau.ac.ir/fa/profile-techer/326
a.danaeisemnaniau.ac.ir


http://www.semnaniau.ac.ir/fa/profile-techer/326