اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر علیرضا فضل زاده

دکترای حسابداری مالی دانشیار ، گروه مدیریت و حسابداری ، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه تبریز ، تبریز ، ایران

econ.tabrizu.ac.ir/fa/page/2282/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87
fazlzadehtabrizu.ac.ir


https://econ.tabrizu.ac.ir/fa/page/2282/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87