اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر داود کیاکجوری

دکترای مدیریت دولتی دانشیار ، گروه مدیریت ، واحد چالوس ،دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس ، ایران

teacher.iauc.ac.ir/teacher/139
davoodkiaiauc.ac.ir
4
0000-0002-3070-6907

h-index: 4