اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

پروفسور حسنعلی آقاجانی

مدیریت(تکنولوژی- کارآفرینی) استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

aghaganiumz.ac.ir
0000-0003-3993-345X

h-index: 9