بررسی رابطه بین اخلاق کسب‌وکار و مسئولیت اجتماعی شرکت مطالعه موردی شرکت‌های اینترنتی غرب استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی ،گروه مدیریت بازرگانی ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه طبرستان ، چالوس ،ایران.

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین اخلاق کسب‌وکار و مسئولیت اجتماعی شرکت مطالعه موردی شرکت‌های اینترنتی غرب استان مازندران پرداخته است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت و شیوه جمع‌آوری اطلاعات، توصیفی از نوع همبستگی است. داده‌های تحقیق کمی به‌صورت مقیاس فاصله‌ای با استفاده از پرسشنامه مسئولیت اجتماعی کارول (۱۹۷۹) که شامل 25 سؤال و دارای ۴ بعد اصلی و براساس طیف لیکرت 5 گزینه‌ای تنظیم‌شده است. پرسشنامه استاندارد اخلاق کاری: این پرسشنامه توسط گریگوری، سی، پتی در سال ۱۹۹۰ ساخته‌شده است. ابعاد چهارگانه اخلاق کار ازنظر پتی (۱۹۹۰) عبارت‌اند از: دل‌بستگی و علاقه به کار، پشتکار و جدیت در کار، روابط سالم و انسانی در محل کار، روح جمعی و مشارکت در کار و شامل ۲۳ گویه می‌باشد.جامعه تحقیق حاضر مشتریان شرکت‌های خدمات اینترنتی غرب استان مازندران می‌باشد. تعداد تقریبی 100 هزار نفر تخمین زده‌شده است؛ و براساس جامعه موردنظر و بر طبق جدول مورگان 384 نفر به‌عنوان نمونه در نظر گرفته شد روش نمونه‌گیری در این تحقق تصادفی ساده می‌باشد.نتایج بررسی فرضیه اصلی نشان داد ضریب استاندارد برابر با 784/0 و ضریب معناداری برابر با 719/6 به دست آمده که بیشتر 96/1 است که مبنی بر رابطه اخلاق کسب‌وکار و مسئولیت اجتماعی شرکت مطالعه موردی شرکت‌های اینترنتی غرب استان مازندران مورد تأیید قرار گرفته است. و می‌توان نتیجه گرفت که رعایت مسئولیت اجتماعی توسط سازمان‌ها و یا شرکت‌ها نقشی قابل توجه‌ای در کسب مشروعیت و مزیت رقابتی در جامعه هدف شرکت ایفا نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Business Ethics and Corporate Social Responsibility: A Case Study of Internet Companies in the West of Mazandaran Province

نویسنده [English]

  • Arash Mighi fard
Master of Marketing Management, Department of Business Management, Faculty of Humanities, Tabarestan University, Chalous, Iran
چکیده [English]

The present study investigates the relationship between business ethics and corporate social responsibility of a case study of Internet companies in the west of Mazandaran province. The present study is applied in terms of purpose and descriptive-correlational in terms of nature and method of data collection. Quantitative research data were organized on a distance scale using the Carol's Social Responsibility Questionnaire (1979), which consisted of 25 questions with four main dimensions and 5 options based on the Likert scale. Standard Work Ethics Questionnaire: This questionnaire was developed by Gregory, C., Petty in 1990. The four dimensions of work ethic according to Petty (1990) are: attachment and interest in work, perseverance and seriousness at work, healthy and humane relationships in the workplace, collective spirit and participation in work and includes 23 items. Internet is in the west of Mazandaran province. An estimated 100,000 people; And according to the target population and according to Morgan's table, 384 people were considered as a sample. The sampling method in this randomization is simple.The results of the main hypothesis showed that the standard coefficient was equal to 0.784 and the significance coefficient was equal to 6.719, which is more than 1.96, which is based on the relationship between business ethics and social responsibility of the company. has taken. It can be concluded that the observance of social responsibility by organizations or companies plays a significant role in gaining legitimacy and competitive advantage in the target community of the company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Ethics
  • social responsibility
  • attachment and interest in work
  • Internet service companies