بررسی نقش میانجی بازاریابی الکترونیکی در رابطه بین قابلیت‌های بازاریابی رابطه‌مند و عملکرد تجاری سایت های فروش اینترنتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسنده

کارشناس ارشد ، گروه مدیریت کسب و کار و کار آفرینی ،واحد پردیس بین‌الملل،دانشگاه خوارزمی، تهران ، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر قابلیتهای بازاریابی رابطه مند از طریق متغیر میانجی بازاریابی الکترونیکی بر عملکرد تجاری سایتهای فروش اینترنتی می‌باشد. جامعه آماری در تحقیق حاضر، شامل مشتریان سایت‌های فروش اینترنتی کالا در ایران می‌باشد. با توجه به اینکه دانشجویان نیز بخش بزرگی از خریداران کالا در سایت‌های اینترنتی می‌باشد، بر این اساس جمعی از دانشجویان تمامی واحد های دانشگاه آزاد اسلامی تهران که حدود تقریبی حداقل 40 هزار نفر می‌باشد در نظر گرفته‌شده است. براساس جامعه آماری 40 هزارنفری دانشجویان، استفاده‌کننده از سایت‌های فروش اینترنتی و بر طبق جدول مورگان تعداد 380 نفر به‌عنوان نمونه پرسشنامه الکترونیکی بین آن‌ها پخش گردید. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده می‌باشد. ابزار گردآوری در تحقیق حاضر سه پرسشنامه که شامل پرسشنامه عملکرد تجاری میرلس، راندل و لای (2011) آسیخیا (2009)، پرسشنامه بازاریابی الکترونیک تسیوتسو و ویلاچوپلو (2011) آسیخیا (2009)، پرسشنامه قابلیت‌های بازاریابی رابطه‌مند تحقیق آزادگان فومنی (1392) استفاده گردیده است. یافته‌های پژوهش مربوط به فرضیه فرعی اول نشان داد بازاریابی رابطه‌مند با ضریب 982/0 و به بیان دیگر به اندازه 2/98 درصد با عملکرد تجاری سایت‌های فروش الکترونیکی رابطه دارد. همچنین یافته‌های پژوهش مربوط به فرضیه فرعی دوم نشان داد بازاریابی رابطه‌مند با ضریب 91/0 و به بیان دیگر به اندازه 91 درصد با بازاریابی الکترونیک رابطه دارد. یافته‌های پژوهش مربوط به فرضیه فرعی سوم نشان داد بازاریابی الکترونیک با ضریب 479/0 و به بیان دیگر به اندازه 9/47 درصد با عملکرد تجاری رابطه دارد. همچنین از یافته‌های فرضیه اصلی نشان داد که شاخص بازاریابی رابطه‌مند با ضریب 457/0 و به بیان دیگر به اندازه 7/45 درصد با عملکرد تجاری سایت‌های فروش اینترنتی با تأکید بر نقش میانجی بازاریابی الکترونیک رابطه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the mediating role of e-marketing in the relationship between relational marketing capabilities and business performance of Internet sales sites

نویسنده [English]

  • farshideh zalkani
Master, Department of Business Management and Entrepreneurship, International Campus Branch, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study aims to investigate the effect of relationship marketing capabilities through the variable of e-marketing mediator on the business performance of online sales sites. The statistical population in the present study includes customers of online sales sites in Iran. Considering that students are also a large part of buyers of goods on Internet sites, based on this, a group of students from all units of the Islamic Azad University of Tehran, which is approximately at least 40,000 people, has been considered. According to the statistical population of 40,000 students, users of online sales sites and according to Morgan's table, 380 people were distributed among them as a sample electronic questionnaire. The method of random sampling is simple. The collection tool in the present study is three questionnaires, which include the business performance questionnaire of Myrles, Randall and Lai (2011) Asikhia (2009), the electronic marketing questionnaire of Tsiotsu and Villachoplo (2011) Asikhia (2009), the questionnaire of relational marketing capabilities of Azadegan Foumani (2013). Has been. Findings of the research related to the first sub-hypothesis showed that related marketing with a coefficient of 0.982 and in other words as much as 98.2% is related to the business performance of electronic sales sites. Also, the research findings related to the second sub-hypothesis showed that relational marketing has a coefficient of 0.91 and in other words, 91% is related to e-marketing. Findings of the research related to the third sub-hypothesis showed that e-marketing with a coefficient of 0.479 and in other words as much as 47.9% is related to business performance. Also, the findings of the main hypothesis showed that the relevant marketing index with a coefficient of 0.457 and in other words as much as 45.7% is related to the business performance of online sales sites with emphasis on the mediating role of e-marketing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-marketing
  • Business performance
  • Relationship marketing
  • Internet Sales Sites