مدل ساختاری از نقش عشق به برند در تاثیرگذاری محرک های بازاریابی بر رضایت مشتریان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسنده

کارشناسی ارشد ،گروه مدیریت بازرگانی،دانشگاه علامه طباطبائی، تهران ، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر، ارائه مدل ساختاری از نقش عشق به برند در تاثیرگذاری محرک های بازاریابی بر رضایت مشتریان می باشد. این تحقیق از لحاظ روش گردآوری،پیمایشی و از حیث هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری تحقیق را مشتریان شرکت کاله در استان های مازندران و گیلان تشکیل دادند.حجم نمونه تحقیق بر اساس فرمول کوکران 384 نفرتعیین گردیدواز روش نمونه گیری دردسترس استفاده شد.جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد محرک های بازاریابی حسن زاده و رضوانی(1395)، رضایت مشتری گرملز و گویینر(2000)و عشق به برند چو و فیور(2015)استفاده گردید.به منظور تحلیل داده ها از تکنیک معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آماری Lisrel و نیز نرم افزار Spss استفاده شد.یافته های تحقیق حاکی از آن بود که مولفه های محرک های بازاریابی به ترتیب محرک قیمت گذاری،محرک محصول،محرک پیشبرد و محرک توزیع دارای بیشترین میزان اثرگذاری بر رضایت مشتریان بوده اند.نتایج تحقیق نشان داد محرک های بازاریابی به طور مستقیم و غیر مستقیم بر رضایت مشتریان تاثیر دارند.عشق به برند در تاثیر عناصر محرک های بازاریابی بر رضایت مشتریان نقش میانجی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A structural model of the role of brand love in the impact of marketing stimuli on customer satisfaction

نویسنده [English]

  • peyman Deylami Moezzi
Master,Department of Business Management, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to provide a structural model of the role of brand love in the impact of marketing stimuli on customer satisfaction. This research has been survey in terms of collection method and applied in terms of purpose. The statistical population of the study consisted of customers of Kaleh Company in Mazandaran and Gilan provinces. The sample size of the research was determined based on Cochran's formula of 384 people and the available sampling method was used.To collect data, standard questionnaires of marketing motivations of Hassanzadeh and Rezvani (2016), customer satisfaction of Garmels and Guiner (2000) and love of Chow and Fiore brand (2015) were used. In order to analyze the data, the structural equation technique with Lisrel statistical software and Spss software were used. The findings showed that the components of marketing stimuli, namely stimulus pricing, product stimulus, promotion stimulus and distribution stimulus, respectively, had the greatest effect on customer satisfaction. The results showed that marketing incentives directly and indirectly affect customer satisfaction. Love for the brand has a mediating role in the effect of marketing incentive elements on customer satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand love
  • marketing stimuli
  • Customer Satisfaction
  • product stimulus
  • pricing stimulus