ارائه مدل مناسب جهت تاب‌آوری روانی کارکنان کارگزاری های بورس اوراق بهادار در تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دکترای مدیریت منابع انسانی ،گروه مدیریت، واحد تنکابن ،دانشگاه آزاد اسلامی ، تنکابن، ایران .

2 دبیر انجمن مدیریت کسب و کار ایران در استان مازندران

3 کارشناس ارشد رشته مدیریت دولتی - طراحی سازمان های دولتی،گروه مدیریت ،واحد تهران شمال ،دانشگاه ازاد اسلامی ،تهران ،ایران

چکیده

کارگزاری‌های بورس، به‌دلیل تغییرات گسترده و روزمره در ابزارهای مبادلات و معاملات و همچنین حجم فراوان گردش مالی در این بخش از اقتصاد، ظرفیت ایجاد بحران‌ها و تکانه‌های بالقوه زیادی دارد. از این رو فشار کاری و روانی این کار می‌تواند اثرات زیادی در تاب‌آوری روانی کارکنان کارگزاری‌ها داشته باشد.هدف این تحقیق ارائه مدل مناسب جهت تاب‌آوری روانی کارکنان کارگزاری های بورس اوراق بهادار در تهران می‌باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش اجرای پژوهش, پیمایشی مقطعی ؛ و به طور مشخص مبتنی بر مدل‌یابی معادلات ساختاری می‌باشد. جامعه پژوهش کلیه کارکنان کارگزاری‌های بانک رفاه، بانک ملت، بانک صنعت و معدن، بانک کار آفرین، بانک ملی و کارگزاری آگاه در تهران می‌باشد. با توجه به فرمول کوکران تعداد 209 نفر به‌عنوان نمونه بخش کمی انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری در این تحقیق طبقه‌ای می‌باشد. ابزار گردآوری در تحقیق حاضر پرسشنامه ساخته محقق می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS ؛ و به منظور طراحی مدل نهایی پژوهش از نرم‌افزار AMOS استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که جهت تأیید مدل نهایی پژوهش، تحلیل عاملی تأییدی انجام گرفت. بنابر نتایج به‌دست آمده بار عاملی هر سه مؤلفه «به‌کارگیری خلاقیت و نوآوری فرد در محیط کاری» و «تمایلات شناختی اجتماعی‌شدن فرد در محیط کاری» و «ایجاد ظرفیت برای تاب‌آوری بیشتر» از مقادیر توصیه بیشتر بود و شاخص‌های برازش مدل مقادیر قابل قبولی را نشان داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting a suitable model for psychological resilience of stock exchange brokerage staff in Tehran

نویسندگان [English]

  • mahdi khodaparast 1 2
  • Nazi mahmoudi 3

1 Ph.D Human Resource Management, Department of Management, Tonkabon Branch, Islamic Azad University, Tonkabon, Iran. Secretary of the Iranian Business Management Association in Mazandaran province

2 Ph.D Human Resource Management, Department of Management, Tonkabon Branch, Islamic Azad University, Tonkabon, Iran. Secretary of the Iranian Business Management Association in Mazandaran province

3 Master of Science in Public Administration - Design of Public Organizations, Department of Management, Tehran North Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Stock brokerages have the capacity to create many potential crises and impulses due to the wide and daily changes in exchange and transaction tools as well as the large volume of financial circulation in this part of the economy. Therefore, the work and mental pressure of this work can have great effects on the mental resilience of brokerage employees. The present study was conducted with the aim of identifying the factors of psychological resilience of stock exchange brokerage employees in Tehran. The current research was quantitative in terms of implementation method and included a cross-sectional survey method. In the quantitative part, the research community is all the employees of Refah Bank, Mellat Bank, Sanat and Mine Bank, Kar-Afarin Bank, Melli Bank and Aaghat Brokerage in Tehran. According to Cochran's formula, 209 people were selected as a quantitative sample. Finally, the model of psychological resilience factors of stock brokerage employees was extracted with 29 indicators in 2 dimensions and 3 components. In order to confirm the final research model, confirmatory factor analysis was performed. According to the obtained results, the factor load of all three components "applying individual's creativity and innovation in the work environment", "cognitive tendencies of socialization of the individual in the work environment" and "creating the capacity for greater resilience" were higher than the recommended values, and the model fit indices were acceptable values. shows.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resilience
  • stock brokerages
  • psychological resilience
  • work environment
  • تاریخ دریافت: 25 خرداد 1401
  • تاریخ بازنگری: 06 آبان 1401
  • تاریخ پذیرش: 07 آذر 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 27 آذر 1401