دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3، خرداد 1401 

مقاله پژوهشی( کیفی )

طراحی و تبیین مدل رفتار خریداران کالاهای لوکس با محوریت بازار طلا: یک مطالعه کیفی

صفحه 1-23

10.22034/jbme.2022.335267.1019

ساغر زرین کمر؛ اعظم رحیمی نیک؛ عباس حیدری


مقاله پژوهشی (آمیخته )

شناسایی نیازهای مشتریان در ارائه خدمات از طریق کانال‌های الکترونیک با رویکرد آمیخته (مورد مطالعه: مشتریان بانک ملت در سطح شهر ایلام)

صفحه 24-48

10.22034/jbme.2022.347592.1030

صادق فیض اللهی؛ حسینعلی حیدری


مقاله پژوهشی (کمی)

بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات در ایران

صفحه 49-72

10.22034/jbme.2022.349737.1031

حسین حاجی پورفرد؛ بهزاد سلطانی؛ عباس طلوعی اشلقی؛ سید حبیب الله طباطباییان


اثربخشی مدل مدیریت دانش مبتنی بر مدل اروپایی تعالی در ارتقاء جایگاه رقابتی بانک تجارت

صفحه 73-79

10.22034/jbme.2022.359914.1035

علیرضا داداشی


الگویابی معادلات ساختاری اثرات ابزارهای مدیریت سبز بر رفتار پایدار در صنعت هتلداری

صفحه 90-113

10.22034/jbme.2022.362476.1037

راضیه مرادی دهکردی؛ بهنام برانی


الگویابی معادلات ساختاری نقش میانجی مدیریت منابع انسانی سبز در رابطه بین تعهد سبز مدیریت ارشد و عملکرد زیست محیطی

صفحه 114-136

10.22034/jbme.2022.322919.1013

فرزاد ایزدی کاه کشی؛ محمد امامی کورنده؛ امیرحسین مقدس