اعضای هیات تحریریه

سردبیر

پروفسور آذر کفاش پور

دکتری مدیریت استراتژیک استاد تمام ،گروه آموزشی مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی ،دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

kafashpor.profcms.um.ac.ir/
kafashporum.ac.ir
0000-0003-3539-855X

h-index: 5  

دبیر تخصصی

دکتر محمد هادی عسگری

دکترای مدیریت بازرگانی ،بازاریابی بین الملل استادیار گروه مدیریت بازرگانی،واحد تنکابن ، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن ،ایران . رئیس انجمن مدیریت کسب کار ایران

dr_mh_asgariyahoo.com
0000-0002-7652-2513

h-index: 8  

https://scholar.google.com/citations?user=fcZPI2IAAAAJ&hl=en&authuser=6

مدیر مسئول

دکتر مهدی خداپرست

دکترای مدیریت منابع انسانی مدیرعامل موسسه مدیریت فکر نو اندیش ،و دبیر انجمن مدیریت کسب و کار ایران در استان مازندران ، عضو انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران

mahdikhodaparast.bgmail.com
0000-0001-7144-9196

اعضای هیات تحریریه

پروفسور آذر کفاش پور

دکتری مدیریت استراتژیک استاد تمام ،گروه آموزشی مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی ،دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

kafashpor.profcms.um.ac.ir/
kafashporum.ac.ir
0000-0003-3539-855X

h-index: 5  

kafashpor.profcms.um.ac.ir/

https://scholar.google.com/citations?user=YdIpwYgAAAAJ&hl=en

پروفسور حسنعلی آقاجانی

مدیریت(تکنولوژی- کارآفرینی) استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

aghaganiumz.ac.ir
0000-0003-3993-345X

h-index: 9  

دکتر محمد طالقانی

دکترای مدیریت صنعتی دانشیار گروه مدیریت صنعتی ،دانشگاه ازاد اسلامی واحد رشت ،رشت ، ایران

taleghaniiaurasht.ac.ir
0000-0001-6086-348X

h-index: 19  

https://scholar.google.com/citations?user=S69FqB8AAAAJ&hl=en&authuser=6

دکتر داود کیاکجوری

دکترای مدیریت دولتی دانشیار ، گروه مدیریت ، واحد چالوس ،دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس ، ایران

teacher.iauc.ac.ir/teacher/139
davoodkiaiauc.ac.ir
4
0000-0002-3070-6907

h-index: 4  

دکتر علیرضا فضل زاده

دکترای حسابداری مالی دانشیار ، گروه مدیریت و حسابداری ، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه تبریز ، تبریز ، ایران

econ.tabrizu.ac.ir/fa/page/2282/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87
fazlzadehtabrizu.ac.ir


https://econ.tabrizu.ac.ir/fa/page/2282/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87

دکتر ابوالفضل دانایی

مدیریت رسانه دانشیار، گروه مدیریت ،واحد سمنان ،دانشگاه ازاد اسلامی ،سمنان ، ایران

www.semnaniau.ac.ir/fa/profile-techer/326
a.danaeisemnaniau.ac.ir


http://www.semnaniau.ac.ir/fa/profile-techer/326

دکتر شهرام گیلانی نیا

مدیریت بازرگانی دانشیار ،گروه مدیریت،واحد رشت ، دانشگاه ازاد اسلامی ،رشت، ایران

drgilaninia45gmail.com

دکتر محمد هادی عسگری

دکترای مدیریت بازرگانی ،بازاریابی بین الملل استادیار گروه مدیریت بازرگانی،واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی ، تنکابن ،ایران . رئیس انجمن مدیریت کسب کار ایران

scholar.google.com/citations?user=S69FqB8AAAAJ&hl=en&authuser=6
dr_mh_asgariyahoo.com
0000-0002-7652-2513

اعضای هیات تحریریه بین المللی

پروفسور اصغر افشار جهانشاهی

مدیریت استراتژیک استاد تمام ، دانشگاه پوئبلا آمریکا (UDLAP)، مکزیک

www.centrum.pucp.edu.pe centrum.pucp.edu.pe/centrum/profesores/asghar-afshar-jahanshahi/
afsharpucp.edu.pe
0000-0003-2241-9913

h-index: 25  

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر سید جواد مرتضوی امیری

دکترای آمار استادیار، گروه امار و ریاضی ،واحد چالوس، دانشگاه ازادآسلامی ،چالوس، ایران

jmortazavi.amiriiauc.ac.ir

ویراستار

جواد مهربان

دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران

javad.mehraban93gmail.com