اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مهدی خداپرست
دکتر مهدی خداپرست
مدرس دانشگاه ، گروه مدیریت ، واحد تنکابن ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تنکابن ، ایران .مدیرعامل موسسه مدیریت فکر نو اندیش ،،رئیس کمیته نشریات و امور پژوهشی انجمن مدیریت کسب و کار ایران، دبیر انجمن مدیریت کسب و کار ایران در استان مازندران ، عضو انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران

دکترای مدیریت منابع انسانی

سردبیر

دکتر آذر کفاش پور
دکتر آذر کفاش پور
استاد تمام ،گروه آموزشی مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی ،دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

دکتری مدیریت استراتژیک

دبیر تخصصی

دکتر محمد هادی عسگری
دکتر محمد هادی عسگری
استادیار گروه مدیریت بازرگانی،واحد تنکابن ، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن ،ایران . رئیس انجمن مدیریت کسب کار ایران

دکترای مدیریت بازرگانی ،بازاریابی بین الملل

https://scholar.google.com/citations?user=fcZPI2IAAAAJ&hl=en&authuser=6

اعضای هیات تحریریه

دکتر آذر کفاش پور
دکتر آذر کفاش پور
استاد تمام ،گروه آموزشی مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی ،دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

دکتری مدیریت بازرگانی- استراتژیک

kafashpor.profcms.um.ac.ir/

https://scholar.google.com/citations?user=YdIpwYgAAAAJ&hl=en

دکتر حسنعلی آقاجانی کاسگری
دکتر حسنعلی آقاجانی کاسگری
استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران، بابلسر ، ایران

مدیریت(تکنولوژی- کارآفرینی)

دکتر امیر منصور طهرانچیان
دکتر امیر منصور طهرانچیان
استاد ، گروه اقتصاد و بازرگانی ، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، ایران

اقتصاد بازرگانی

دکتر شهناز نایب زاده
دکتر شهناز نایب زاده
استاد تمام ،گروه مدیریت ،دانشکده مدیریت و حسابداری،واحد یزد ، دانشگاه ازاد اسلامی ،یزد ،ایران

مدیریت بازرگانی ، بازاریابی

https://snayebzade.blog.ir/page/%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%85%D9%87

دکتر محمد طالقانی
دکتر محمد طالقانی
دانشیار گروه مدیریت صنعتی ،دانشگاه ازاد اسلامی واحد رشت ،رشت ، ایران

دکترای مدیریت صنعتی

https://scholar.google.com/citations?user=S69FqB8AAAAJ&hl=en&authuser=6

دکتر مرتضی ملکی مین باش زرگاه
دکتر مرتضی ملکی مین باش زرگاه
دانشیار،گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان ،سمنان ، ایران

مدیریت بازرگانی

دکتر داود کیاکجوری
دکتر داود کیاکجوری
دانشیار ، گروه مدیریت ، واحد چالوس ،دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس ، ایران

دکترای مدیریت دولتی

دکتر علیرضا فضل زاده
دکتر علیرضا فضل زاده
دانشیار ، گروه مدیریت و حسابداری ، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه تبریز ، تبریز ، ایران

دکترای حسابداری مالی

https://econ.tabrizu.ac.ir/fa/page/2282/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87

دکتر ابوالفضل دانایی
دکتر ابوالفضل دانایی
دانشیار، گروه مدیریت ،واحد سمنان ،دانشگاه ازاد اسلامی ،سمنان ، ایران

مدیریت رسانه

http://www.semnaniau.ac.ir/fa/profile-techer/326

دکتر شهرام گیلانی نیا
دکتر شهرام گیلانی نیا
دانشیار ،گروه مدیریت،واحد رشت ، دانشگاه ازاد اسلامی ،رشت، ایران

مدیریت بازرگانی

 • drgilaninia45gmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر اصغر افشار جهانشاهی
دکتر اصغر افشار جهانشاهی
استاد تمام ، دانشگاه پوئبلا آمریکا (UDLAP)، مکزیک

مدیریت استراتژیک

دکتر اکبر مانوسی
دکتر اکبر مانوسی
استاد ،دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه کارلتون اتاوا ، کانادا .
رئیس انجمن بازرگانی ایران و کانادا

مدیریت کسب و کار

https://chec-international.com/about-us

دکتر سانجای کاپتان
دکتر سانجای کاپتان
استاد، گروه بازاریابی، دانشگاه پونا، هند

مدیریت و بازرگانی

 • dcrcunipune.ac.in
 • h-index: 7

https://scholar.google.com/citations?user=u-ikcCcAAAAJ&hl=en

دکتر خلیق الزمان خان
دکتر خلیق الزمان خان
استاد، گروه بازرگانی و مدیریت، دانشگاه آمریکایی امارات، دبی، امارات متحده عربی

مدیریت و بازرگانی

 • kaliquzzaman.khanaue.ae

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر سید جواد مرتضوی امیری
دکتر سید جواد مرتضوی امیری
استادیار، گروه امار و ریاضی ،واحد چالوس، دانشگاه ازادآسلامی ،چالوس، ایران

دکترای آمار

 • jmortazavi.amiriiauc.ac.ir

ویراستار

جواد مهربان
جواد مهربان
دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران

دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی

 • javad.mehraban93gmail.com