اعضای هیات تحریریه

دبیر تخصصی

دکتر محمد هادی  عسگری
دکتر محمد هادی عسگری
استادیار گروه مدیریت بازرگانی،واحد تنکابن ، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن ،ایران . رئیس انجمن مدیریت کسب کار ایران

دکترای مدیریت بازرگانی ،بازاریابی بین الملل

https://scholar.google.com/citations?user=fcZPI2IAAAAJ&hl=en&authuser=6