اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد  طالقانی
دکتر محمد طالقانی
دانشیار گروه مدیریت صنعتی ،دانشگاه ازاد اسلامی واحد رشت ،رشت ، ایران

دکترای مدیریت صنعتی

https://scholar.google.com/citations?user=S69FqB8AAAAJ&hl=en&authuser=6