اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر ابوالفضل دانایی
دکتر ابوالفضل دانایی
دانشیار، گروه مدیریت ،واحد سمنان ،دانشگاه ازاد اسلامی ،سمنان ، ایران

مدیریت رسانه

http://www.semnaniau.ac.ir/fa/profile-techer/326