اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر داود کیاکجوری
دکتر داود کیاکجوری
دانشیار ، گروه مدیریت ، واحد چالوس ،دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس ، ایران

دکترای مدیریت دولتی