اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر  حسنعلی آقاجانی  کاسگری
دکتر حسنعلی آقاجانی کاسگری
استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران، بابلسر ، ایران

مدیریت(تکنولوژی- کارآفرینی)