اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر  اکبر مانوسی
دکتر اکبر مانوسی
استاد ،دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه کارلتون اتاوا ، کانادا .
رئیس انجمن بازرگانی ایران و کانادا

مدیریت کسب و کار

https://chec-international.com/about-us