اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر شهناز نایب زاده
دکتر شهناز نایب زاده
استاد تمام ،گروه مدیریت ،دانشکده مدیریت و حسابداری،واحد یزد ، دانشگاه ازاد اسلامی ،یزد ،ایران

مدیریت بازرگانی ، بازاریابی

https://snayebzade.blog.ir/page/%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%85%D9%87