تغییر صاحب امتیازی نشریه

با توجه به پیشنهاد  مدیر عامل موسسه مدیریت فکر نو اندیش   و همچنین   طبق تفاهم نامه  قبلی با انجمن مدیریت کسب و کار ایران   از تاریح 28/6/1401  مجوز صاحب امتیازی نشریه به مدت 2 سال  به انجمن  مدیریت کسب و کار ایران   واگذار گردید .