اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد طالقانی

دکترای مدیریت صنعتی دانشیار گروه مدیریت صنعتی ،دانشگاه ازاد اسلامی واحد رشت ،رشت ، ایران

taleghaniiaurasht.ac.ir
0000-0001-6086-348X

h-index: 19  

https://scholar.google.com/citations?user=S69FqB8AAAAJ&hl=en&authuser=6