اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه بین المللی

پروفسور اصغر افشار جهانشاهی

مدیریت استراتژیک استاد تمام ، دانشگاه پوئبلا آمریکا (UDLAP)، مکزیک

www.centrum.pucp.edu.pe centrum.pucp.edu.pe/centrum/profesores/asghar-afshar-jahanshahi/
afsharpucp.edu.pe
0000-0003-2241-9913

h-index: 25