برندسازی بانکهای خصوصی با تمرکز بر رفتار مصرف کننده و تعهد عاطفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت صنعتی ،دانشگاه ازاد اسلامی واحد رشت ،رشت ، ایران

2 دانشجوی دکترا ، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه لیسبون (ULisboa)،پرتغال

چکیده

مطالعه حاضر اثرات برند تجاری مبتنی بر مصرف کننده(CBBE)از برند بانکهای خصوصی را بر عملکرد برند به عنوان یک عامل محوری و تعهد عاطفی مشتریان بررسی می نماید.نتایج از طریق بررسی نظرات مشتریان شش بانک خصوصی پاسارگاد،پارسیان، اقتصاد نوین،کارآفرین،سامان و سرمایه بدست آمد.بر این اساس روش تحقیق توصیفی بوده که به روش پیمایشی اجرا شد.حجم نمونه تحقیق تعداد 384 نفر بودند که بر اساس فرمول کوکران مبتنی بر جامعه آماری نامعلوم بدست آمد.روش نمونه گیری در دسترس بود.تحلیل داده ها بر اساس پرسشنامه های برندسازی ماکو(2006)، رفتار مصرف کننده نونالی(1978)و تعهد عاطفی مورگان و هانت (1994)انجام شد.داده های بدست آمده از پرسشنامه های تحقیق توسط نرم افزارهای آماری Lisrel و Spss تحلیل شدند. یافته های تحقیق نشان داد چهار بعد وفاداری برند، آگاهی از برند، کیفیت درک شده و تصویر برند که فاکتورهای اساسی برندسازی بانکهای خصوصی را تشکیل می دهند تاثیر مثبت و معنی داری بر عملکرد برند و تعهد عاطفی مشتریان دارند که قدرت اثرگذاری آنها به ترتیب عبارتنداز کیفیت درک شده، آگاهی از برند، وفاداری برند و تصویر برند.نتایج تحقیق نشان داد که عملکرد برند در این ارتباط نقش میانجی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Branding of private banks with a focus on consumer behavior and emotional commitment

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taleghani 1
  • ali einy 2
1 Associate Professor, Department of Industrial Management, Islamic Azad University, Rasht Branch, Rasht, Iran
2 PhD student, Faculty of Economics and Management, University of Lisbon (ULisboa), Portugal
چکیده [English]

The present study examines the effects of consumer-based business brand (CBBE) of private banking brand on brand performance as a pivotal factor and customers' emotional commitment. , Saman and capital were obtained. Based on this, the research method was descriptive, which was performed by survey method. The sample size of the research was 384 people, which was obtained based on Cochran's formula based on an unknown statistical population. Sampling method was available. The data were based on Mako (2006) branding questionnaires, Nonali consumer behavior (1978) and Morgan and Hunt (1994) emotional commitment. The data obtained from the research questionnaires were analyzed by Lisrel and Spss statistical software. Findings showed that the four dimensions of brand loyalty, brand awareness, perceived quality and brand image, which are the main factors of branding of private banks, have a positive and significant effect on brand performance and customers' emotional commitment, which are: Perceived quality, brand awareness, brand loyalty and brand image. The results showed that brand performance played a mediating role in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Branding
  • Consumer Behavior
  • Emotional Commitment
  • Brand Image
  • Brand Loyalty
  • Brand Performance