اخبار و اعلانات

تغییر صاحب امتیازی نشریه

با توجه به پیشنهاد  مدیر عامل موسسه مدیریت فکر نو اندیش   و همچنین   طبق تفاهم نامه  قبلی با انجمن مدیریت کسب و کار ایران   از تاریح 28/6/1401  مجوز صاحب امتیازی نشریه به مدت 2 سال  به انجمن  مدیریت کسب و کار ایران   واگذار گردید .

مطالعه بیشتر

فراخوان پذیرش مقاله در فصلنامه مدیریت کسب و کار و کار آفرینی (jbme)

فراخوان پذیرش  مقاله در فصلنامه مدیریت کسب  و کار و کار آفرینی  (jbme) با همکاری  انجمن .

مطالعه بیشتر