تاثیر مدیریت استراتژیک زنجیره تامین بر عملکرد و جهت گیری زنجیره تامین با تحلیل نقش میانجی تاب آوری (مورد مطالعه بخش فراساحل صنعت نفت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلا می واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار،گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک زنجیره تامین بر عملکرد و جهت گیری زنجیره با تحلیل نقش میانجی تاب آوری (مولفه های چابکی و استحکام) در شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران فعال در حوزه فراساحل با بهره گیری از روش مدلسازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش را کلیه‌ کارکنان شرکت تشکیل می‌دهند که به روش کلاین و قانون N:q تعداد افراد نمونه 270 نفر تعیین شد و با روش نمونه‌گیری هدفمند، افراد آشنا به ابعاد مختلف زنجیره تأمین صنعت فراساحل با سابقه کار بیش از پنج سال انتخاب شدند. داده‌های پیمایش پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار SMART-PLS تجزیه- تحلیل شدند. نتایج نشان داد: 1- مدیریت استراتژیک زنجیره تأمین بر جهت‌گیری زنجیره تأمین اثر مستقیم معنی‌دار دارد، 2- مدیریت استراتژیک زنجیره تأمین بر جهت‌گیری زنجیره تأمین اثر غیرمستقیم معنی‌دار دارد (از طریق چابکی و استحکام زنجیره)، 3- مدیریت استراتژیک زنجیره تأمین بر عملکرد زنجیره تأمین اثر مستقیم معنی‌دار ندارد، 4- مدیریت استراتژیک زنجیره تأمین بر عملکرد زنجیره تأمین اثر غیر مستقیم معنی‌دار دارد (از طریق چابکی و استحکام زنجیره)، 5- چابکی زنجیره در رابطه بین مدیریت استراتژیک زنجیره تأمین با عملکرد و جهت‌گیری زنجیره نقش میانجی معنی‌دار دارد. 6- استحکام زنجیره در رابطه بین مدیریت استراتژیک زنجیره تأمین با عملکرد و جهت‌گیری زنجیره نقش میانجی معنی‌دار دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of strategic supply chain management on the performance and orientation of the supply chain by analyzing the mediating role of resilience (A case study of the offshore sector of the oil industry)

نویسندگان [English]

 • fatemeh karimi 1
 • Jalal Haghighat Monfared 2
 • Mohammadali Keramati 3

1 Ph.D. Candidate, Department of Industrial Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Department of Industrial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of the current research is to investigate the impact of strategic supply chain management on the performance and direction of the chain by analyzing the mediating role of resilience (agility and strength components) in Iran's marine engineering and Construction Company active in the offshore sector by using the structural equation modeling method. The statistical population of the research consists of all the employees of the company, which was determined by Klein's method and the N:q law, and the number of sample people was 270, and with the purposeful sampling method, people familiar with the various aspects of the supply chain of the offshore industry They were selected with more than five years of work experience. Survey data after collection were analyzed using SMART-PLS software. The results showed: 1- Strategic supply chain management has a significant direct effect on supply chain orientation, 2- Strategic supply chain management has a significant indirect effect on supply chain orientation (through agility and strength of the chain), 3- Strategic supply chain management It does not have a significant direct effect on supply chain performance, 4- strategic supply chain management has a significant indirect effect on supply chain performance (through agility and chain strength), 5- chain agility in the relationship between supply chain strategic management and performance And chain orientation has a significant mediating role. 6- The strength of the chain has a significant mediating role in the relationship between the strategic management of the supply chain and the performance and orientation of the chain.

کلیدواژه‌ها [English]

 • strength
 • resilience
 • agility
 • supply chain
 • oil industry
 • offshore
 • تاریخ دریافت: 01 شهریور 1401
 • تاریخ بازنگری: 04 آبان 1401
 • تاریخ پذیرش: 08 آذر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 27 آذر 1401