Journal of Business Management And Entrepreneurship (JBME)
مقاله پژوهشی (کمی)
نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی در رابطه بین توانمند سازی کارکنان و مدیریت ارتباط با مشتری (مورد مطالعه شعب بانک ملی کرمان)

سعید عبادی فر؛ مریم مصباحی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22034/jbme.2022.322392.1011

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی رابطه بین توانمند سازی کارکنان و مدیریت ارتباط با مشتری با نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی در شعب بانک ملی کرمان بوده است. این پژوهش از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی – همبستگی و از منظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه کارکنان شعب بانک یاد شده بالا که تعداد آن ها در سال 1400 به 228 نفر بالغ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
بررسی تاثیر ویژگی های پلتفرم های کالای دست دوم بر قصد و نیات وفاداری به برند با نقش میانجی رضایت مشتری (مورد مطالعه پلتفرم دیوار و شیپور در ایران)

آیه میرزایی ازندریانی؛ کیومرث آریا

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22034/jbme.2022.313119.1002

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تاثیر ویژگی‎های پلتفرم‎های کالای دست دوم بر قصد و نیات وفاداری به برند با نقش میانجی رضایت مشتری (مورد مطالعه پلتفرم دیوار و شیپور در ایران) می‌باشد. پژوهش حاضر از حیث هدف از نوع تحقیقات توسعه‌ای و کاربردی و از نظر روش پژوهش، از دسته پژوهش‌های توصیفی- همبستگی و مبتنی بر مدل‌سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
بررسی تاثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر وفاداری به برند با نقش میانجی اعتماد و ارزش ویژه برند (مورد مطالعه: شعب بانک ملت اصفهان)

زهرا یزدانی کچوئی؛ مهدی کرهانی؛ اصغر کوثری

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22034/jbme.2022.332561.1016

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر وفاداری به برند با نقش میانجی اعتماد و ارزش ویژه برند در شعب بانک ملت اصفهان است.روش تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی بوده و بر حسب روش تحقیقی همبستگی است که با بکارگیری ابزار پرسشنامه و روش پیمایشی داده‌های مورد نیاز جمع‌آوری شده است. جامعه آماری این پژوهش، مراجعین شعب بانک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
تاثیر مدیریت سود و استراتژی‌های تجاری بر ریسک ورشکستگی شرکت

مرتضی کیائی؛ محمود صمدی لرگانی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22034/jbme.2022.322917.1012

چکیده
  مدل های پیش بینی ورشکستگی یکی از فنون ابزارهای پیش بینی وضعیت آتی شرکتهاست که احتمال وقوع ورشکستگی را با ترکیب گروهی از نسبتهای مالی تخمین می‌زنند.هشدار اولیه از احتمال ورشکستگی، مدیریت و سرمایه گذاران را قادر می سازد تا دست به اقدام پیش گیرانه بزنندو فرصت های مطلوب سرمایه گذاری را از فرصتهای نامطلوب تشخیص دهند.هدف تحقیق حاضر سنجش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
بررسی کیفیت ادراک شده از خدمات بانکداری الکترونیک و ارتباط آن با رضایت مشتریان بانک تجارت استان مازندران

سمانه بهروزی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22034/jbme.2022.345328.1025

چکیده
  مطالعه حاضر به تحلیل ارتباط میان کیفیت بانکداری الکترونیک با رضایت مشتریان بانک تجارت استان مازندران می پردازد. نتایج از طریق بررسی نظرات مشتریان بانک تجارت در سطح استان مازندران بدست آمد.بر این اساس روش تحقیق توصیفی بوده که به روش پیمایشی اجرا شد.حجم نمونه تحقیق تعداد 384 نفر بودند که بر اساس فرمول کوکران مبتنی بر جامعه آماری نامعلوم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
تاثیر رهبری تحول آفرین سبز بر رفتار سبز با نقش میانجی فرهنگ سازمانی سبز و نگرانی های زیست محیطی

مصطفی ترکی؛ میلاد کلانتری شاهیجان؛ اسداله علیرضایی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22034/jbme.2022.329053.1014

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین سبز بر رفتار سبز با نقش میانجی فرهنگ سازمانی سبز و نگرانی های زیست محیطی کارکنان واحدهای صنعتی شهر شهرکرد می‌باشد. این تحقیق از طریق روش کمی انجام شده است. در این پژوهش برای سنجش متغیر رهبری تحول آفرین سبز از پرسشنامه سینگ (2020)، برای سنجش متغیر نگرانی زیست محیطی از پرسشنامه فرنگ و مارتینز ...  بیشتر