اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر آذر کفاش پور
دکتر آذر کفاش پور
استاد تمام ،گروه آموزشی مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی ،دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

دکتری مدیریت استراتژیک