اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر آذر کفاش پور
دکتر آذر کفاش پور
استاد تمام ،گروه آموزشی مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی ،دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

دکتری مدیریت بازرگانی- استراتژیک

kafashpor.profcms.um.ac.ir/

https://scholar.google.com/citations?user=YdIpwYgAAAAJ&hl=en