اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر  اصغر افشار جهانشاهی
دکتر اصغر افشار جهانشاهی
استاد تمام ، دانشگاه پوئبلا آمریکا (UDLAP)، مکزیک

مدیریت استراتژیک