اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر  امیر منصور طهرانچیان
دکتر امیر منصور طهرانچیان
استاد ، گروه اقتصاد و بازرگانی ، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، ایران

اقتصاد بازرگانی