فراخوان پذیرش مقاله در فصلنامه مدیریت کسب و کار و کار آفرینی (jbme)

فراخوان پذیرش  مقاله در فصلنامه مدیریت کسب  و کار و کار آفرینی  (jbme) با همکاری  انجمن .